EDANIŞMAN DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMU A.Ş.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), EDANIŞMAN TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (“EDANIŞMAN”) ile www.edanisman.com.tr “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar EDANIŞMAN tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

Vergi Kimlik Numarası: #

T.C.Kimlik Numarası: #

Adı Soyadı / Unvanı: #

Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi: #

Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi : #

Hizmet sözleşmesi Tarih ve No.: #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

KEP Adresi: #

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE 2

2.1. İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek olan hizmeti yerine getirecek yetkinliklere sahip İş Ortağına bağlı çalışandır.

İş Ortağı : Platform üzerinden sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere yasal ve mali alanlarda danışmanlık hizmeti veren, Platform üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Yeni şirket kurmak veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konula danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla EDANIŞMAN Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini EDANIŞMAN’a ileten tüzel kişi müşteridir. Yeni şirket kuruluşu yapıldığı andan itibaren işbu sözleşmenin tarafı yeni şirket tüzel kişiliğidir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için Müşteri ile İş Ortağı arasında aracılık yapılan EDANIŞMAN’a ait sistemdir.

Müşteri Yönetim Paneli:EDANIŞMAN, İŞ ORTAĞI ve MÜŞTERİ arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: EDANIŞMAN ve/veya Grup Şirketlerinde çalışan ve işbu Sözleşmedeki işbirliği kapsamında Müşterilerin web sitesinden doldurdukları talep formu ile ilettikleri talepler kapsamında Müşterileri arayarak EDANIŞMAN Dijital Hizmet Platformu ile ilgili bilgi veren, İŞ ORTAĞI tarafından daha öncesinde kendisine iletilmiş olan soruları Müşterilere sorarak aldığı yanıtlar doğrultusunda Müşterinin şirketin hangi tip şirkete (A.Ş. ,Ltd.Şti. vb)uygun olabileceğine, diğer hizmetlerden hangisine ihtiyaç duyulacağına ilişkin bir ön tespit yapacak olan, Müşteriden şirket kurmak veya diğer hizmetleri almak istediği teyidini ve kişisel verilerinin bu kapsamda İş Ortağına aktarılmasına onayını otomatik veya sözlü olarak aldıktan sonra bu kapsamda Müşterinin talebini İş Ortağına ileten kişilerdir.

Yeni Şirket: Müşterinin talebi sonrasıPlatform kapsamında kurulan şirket/lerdir.

2.2 İşbu Sözleşme, yeni şirket kurmak veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konularda bunlarla sınırlı olmamak üzere EDANIŞMAN Platformuna üye İş Ortaklarından danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla EDANIŞMAN Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini EDANIŞMAN’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşterinin, Platformdan faydalanılmasına ve Müşteri tarafından paylaşılan verilerin kullanımı ile ilgili koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. EDANIŞMAN tarafından Müşterilere sunulan kullanım koşulları, kuralları ve şartları da işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

2.3 EDANIŞMAN, İş Ortaklarının içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Platform’da yer almasını sağlar ve İş Ortaklarının taahhüt ettikleri hizmetlerin verilmesini takip eder. Müşteri geri dönüşlerini değerlendirir, müşteri memnuniyeti için gerekli müdahalelerini yapar.

2.4 EDANIŞMAN yalnızca bir dijital platformdur, Platform’da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Aracı hizmet sağlayıcı olan EDANIŞMAN, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

2.5 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı bir tüketici olmayıp, işbu Sözleşme de tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı ve EDANIŞMAN arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 3

3.1 MÜŞTERİ, EDANIŞMAN tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

3.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin veya İş Ortağı Hizmet Danışmanlarının kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından EDANIŞMAN veya İş Ortağı sorumlu tutulamaz.

3.3 MÜŞTERİ, ana işletme hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. EDANIŞMAN herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

3.4 EDANIŞMAN, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için EDANIŞMAN’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

3.5 Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’dan yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek paketler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş işbu çerçeve sözleşmeye dayanarak yapacağı yeni hizmet alımları, işbu çerçeve sözleşmenin aynı hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

3.6 MÜŞTERİ, DANIŞMAN’dan işbu sözleşme hükümlerine bağlı olarak ek Hizmetler alabilir. Bu ek Hizmetler için imzalanan ticari şart ekleri veya protokoller ile işbu sözleşme arasında çelişki olması halinde daha sonra imzalanan protokol şartları geçerlidir.

3.7 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı şifrelerinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Müşteri, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal EDANIŞMAN’a bildirecektir.

3.8. MÜŞTERİ’nin paylaşmış olduğu tüm içerik ve verinin mülkiyeti Müşteri’ye ait olup bu paylaşımların tüm yasal sorumlulukları Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ hiçbir durumda şirket kuruluş işlemleri, finansal işlemler, vergi işlemleri, hukuksal danışmanlık konuları ve diğer Platform üzerinde aracılık edilen hizmetler ve ürünler ile ilgili EDANIŞMAN’ı sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın bir arşiv olmadığını beyan eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan EDANIŞMAN’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

3.9 MÜŞTERİ, Platformu kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platformda duyurulacaktır.

3.10 EDANIŞMAN, MÜŞTERİ tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın Müşteri’ye bilgileri sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanılabilecektir. Hizmetin ifası için İş Ortakları ile bu bilgileri paylaşabilecektir.

3.11 EDANIŞMAN, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve fikri haklar ile birlikte mülkiyete sahiptir. EDANIŞMAN, söz konusu bilgilerle Müşteri bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler EDANIŞMAN’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

3.12 MÜŞTERİ, işbu sözleşmede belirtilen Hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür.

BEDEL, HİZMET İÇERİĞİ ve ÖDEME KOŞULLARI
MADDE 4

4.1. MÜŞTERİ, Platform üzerinde dijital olarak oluşturduğu paket veya tekil hizmetlere ait ödemesini yapıp üzerinde anlaşılan hizmet, hizmetin sağlayıcı İş Ortağı ve bedel aşağıdadır. Aşağıda listelenen her hizmet için İş Ortağı tarafından belirlenip, Platformdaki ürün sayfasına eklenen veya işbu sözleşmeye ek olarak veya fiziki olarak bir araya gelindiğinde Müşteri ve İş Ortağı arasında imzalanan sözleşmenin bu esas sözleşme ile çeşilmeyen özel şartlar uygulanacaktır.

HİZMET

İŞ ORTAĞI

BEDEL

#

4.2 MÜŞTERİ, Platformdan yararlanabilmesi için, Platformda önerilen ücretleri yine Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

4.3 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.

4.4 Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan ve hizmet için ilk irtibat kurulmasından sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

4.5 Ödeme kuruluşu ile Müşteri ve İş Ortağı arasındaki ilişki EDANIŞMAN’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

4.6 EDANIŞMAN veya hizmet veren İş Ortağı, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine alınan hizmetin bedeli kadar faturayı iletecektir. EDANIŞMAN tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

4.7 Müşteri, Platform’da yer alan bir İş Ortağı ile EDANIŞMAN’ı dışarıda bırakmak ve daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla İş Ortağı ile iletişime geçmeyecektir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 5

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat EDANIŞMAN’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında EDANIŞMAN’a kullanıcının uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

5.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 6

6.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda EDANIŞMAN’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. EDANIŞMAN, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

6.2 EDANIŞMAN, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak EDANIŞMAN, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. EDANIŞMAN’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

6.3EDANIŞMAN siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.4 EDANIŞMAN, hizmet veren İş Ortaklarını iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. EDANIŞMAN, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

MADDE 7

7.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde EDANIŞMAN aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde EDANIŞMAN Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Müşterinin online yönetim yaptığı uygulamaların olması halinde; Müşteri hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşme’nin feshedildiği hallerde Müşteri içerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. Müşterinin üyelik döneminin veya işbu sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde müşteri İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. EDANIŞMAN, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 8

8.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

8.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

8.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.5 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

8.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

8.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

8.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

8.9 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

Giriş Yap